Skolereglement

Skolereglement for Oslo Private Gymnasium

Vedtatt 4. november 2014

 

§ 1   Generelt

Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid gjelder for videregående skole, studiespesialisering.

Eleven blir medlem av et skolesamfunn som utgjøres av elevene og personalet knyttet til skolen.

Eleven må medvirke til å søke å skape et godt miljø og gode samarbeidsformer. (Se trivselsplan)

Eleven må rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser, herunder det reglementet som styret fastsetter med hjemmel i Privatskoleloven § 5-2, annet ledd (d).

Eleven plikter å delta etter bestemmelser i lov, reglement og også i form av f. eks. ekskursjoner, idretts- og andre aktivitetsdager. Elevene plikter også å skaffe seg slikt undervisningsmateriell som undervisningsopplegget gjør nødvendig. I tillegg plikter eleven å ha med seg det skolemateriell som er nødvendig til hver time. ”Glemming” noteres i dagboken og kan få betydning for ordenskarakteren.

Elevene har rett til å bruke oppslagstavlen til relevant informasjon

Eleven har rett til å innklage enkeltvedtak

 • bortvisning, se Privatskoleloven § 3-10 og Forvaltningsloven kap. VI
 • karakterer – standpunkt og eksamen, se forskrift til Privatskolel. Kap. 5
 • vedtak om spesialundervisning, se Forvaltningsloven kap. VI

Relevant lovverk finner du på www.lovdata.no

Elever som ønsker råd og veiledning om sine rettigheter kan kontakte elevombudet, enten pr. mail post@elevombud.no  eller på telefon nr. 91804304

 

§ 2  Fravær og dokumentasjon

Melding om fravær og søknad om fritak skal sendes  pr. mail til klassestyrer. Søknad om fritak må sendes i god tid i forkant, og fravær meldes umiddelbart.

Er en elev forhindret i å gjøre pålagt skolearbeid, skal det gis begrunnet melding om dette til faglærer pr. mail. Alle meldinger skal sendes av foresatt fra mailadresse som er oppgitt til skolen. I henhold til avtale skriver foresatte meldinger inntil annen beskjed blir gitt.

 

§ 3  Forsinkelser

Elevene skal være på plass i undervisningsrommet til riktig tid. Dette må elevene selv passe på.

For sent fremmøte til første skoletime medfører anmerkning. Seks anmerkninger eller mer i løpet av en termin fører til nedsatt karakter i orden.

Elever som kommer for sent til første skoletime skal gå inn og sette seg så ubemerket som mulig ved sin pult.

Elever som kommer for sent til øvrige timer i løpet av skoledagen har ikke rett til å slippe inn til undervisning i den aktuelle timen. Dersom en elev kommer for sent gjentatte ganger, vil det kunne få betydning for karakteren i adferd.

 

§ 4  Fravær

a)  Elever må ikke være fraværende fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen til å være fraværende. Hvis en elev pga. sykdom må avbryte undervisningen og gå hjem, skal beskjed gis til faglærer på forhånd.

Dersom det er sannsynlig at fravær kan bli av lengre varighet, må skolen få melding snarest. Det skal gis melding til skolen dersom eleven ikke har kommet tilbake til skolen etter et sammenhengende fravær på tre dager. Ved fravær på heldagsprøver må foresatte, evt. eleven selv etter avtale v. fylte 18 år, gi beskjed samme morgen. Det samme gjelder for offentlig eksamen. For å beholde retten til å gå opp til ny utsatt prøve, må eleven også levere sykemelding for fraværet.

 

Dokumentert fravær:

Dokumentert sykdom (se under gyldig fravær)

Ved langvarig dokumentert sykdom vil skolen søke å tilrettelegge undervisningen, slik at eleven kan nå kompetansemålene.

Kompetansehevende fravær

Slikt fravær forutsetter at det er egnet til å heve elevens kompetanse, faglig og /eller sosialt. Fraværet forutsetter at eleven har læringsutbytte (for eksempel studiereiser).

Slikt fravær må det søkes om i god tid på forhånd. Rektor avgjør om fravær skal innvilges.

Udokumentert fravær:

 • Elever som har større ureglementert fravær enn 20 dager kan bortvises iht. kontrakt om dette, se § 18 ”Tillegg – kontrakter”.
 • Ureglementert fravær over 20 dager fører automatisk til at stipend fra Lånekassen forholdsmessig gjøres om til lån.

 

”Gyldig fravær” (Føres ikke på vitnemålet)

Ikke alt fravær blir regnet for fravær. Eleven kan søke rektor om permisjon for inntil 10 dager i året i følgende tilfeller:

 • kronisk eller langvarig sykdom (dokumentert)
 • arbeid som tillitsvalgt
 • lovpålagte oppmøter (for eksempel sesjon)
 • organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner
 • politisk arbeid
 • idrett på topplan (deltagelse i nasjonale og internasjonale mesterskap)
 • inntil to dager for religiøse festdager
 1. Fravær over 15% defineres som høyt fravær.
 2. Uansett grunn kan stort fravær føre til at eleven ikke får karakter i faget. Det er en helhetlig vurdering av om eleven har fått vist sin kompetanse i tilstrekkelig grad i    faget som vil være avgjørende for om karakter kan settes.
 3. Ved fare for tap av termin- eller standpunktkarakter blir eleven varslet i rimelig tid, slik  at forholdet kan rettes opp.
 4. Udokumentert fravær, se § 14

 

b) Tannlege, legetime o.l.

Tannlegetimer, legetimer o.l. skal så langt det er mulig legges utenfor skoletiden. Hvis dette ikke er mulig, kan det søkes om fritak på forhånd.

 

c) Kjøretimer

Elever får ikke fri til kjøretimer. Slikt fravær er ulovlig, og kan påvirke karakteren i orden og adferd.

Unntak:  Det kan søkes på forhånd om fri til glattkjøring, langkjøring og oppkjøring.

 

d) Ferier o.l.

 

e) Fri kan eventuelt innvilges av skolen, basert på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det gis normalt ikke permisjon i tentamensukene (høst og vår)

 

§ 5  Kroppsøving

Hvis helsemessige årsaker gjør det nødvendig, kan eleven etter søknad fritas fra gymnastikktimer. Eleven må da sitte i gymsalen eller annet anvist sted på skolen, dersom ikke annet er avtalt. Ved søknad om fritak for et lengre tidsrom må legeerklæring forevises.

 

§ 6  Skriftlige og andre hjemmearbeider

Skriftlige hjemmearbeider skal utføres selvstendig og leveres til fastsatt tid. Elevene skal også etter beste evne utføre andre oppgaver læreren pålegger dem. Manglende innleveringer til rett tid fører til anmerkning, som kan påvirke karakteren i orden.

Stadige gjentagelser av manglende innlevering vil også ved en helhetsvurdering kunne få innvirkning på karakteren i adferd.

 

§ 7    Skolens materiell og elevenes verdisaker

Enhver elev har plikt til å behandle skolepulter og skolens øvrige materiell med all mulig forsiktighet. Eleven plikter å sette bokbind på lånte bøker.Erstatningsansvar kan bli gjort gjeldende. Bøker og papir må ikke legges igjen på pultene. Penger og andre verdisaker må elevene selv ta vare på. Skolen kan ikke ta ansvar om noe kommer bort.

Elever som ikke ønsker å bruke egen datamaskin, vil få PC til utlån fra skolen for hele kontraktsperioden, som i utgangspunktet er 3 år.  Eleven har ansvar for at PC´en behandles pent og oppbevares trygt. Erstatningsansvar vil kunne gjøres gjeldende ved manglende innlevering eller dersom eleven selv forårsaker at maskinen går i stykker. PC´en skal oppbevares i elevens låste bokskap på skolen, når den ikke tas med hjem.

 

§ 8  Skolepenger

Skolepenger betales som fastsatt av skolen.

Elever som står til rest med skolepenger for mer enn 2 måneder kan nektes adgang til skolens undervisning inntil betaling finner sted i henhold til kontrakt om betaling av skolepenger.

Elevens vitnemål kan iht. kontrakt holdes tilbake inntil skolepenger er betalt, se § 18 ”Tillegg – kontrakter”

Utmeldingsfrist i skoleåret er to måneder, gjeldende fra den 1. påfølgende måned.

 

§ 9  Røyking/Snusing

a) Det er forbudt å røyke og snuse i løpet av skoledagen. Brudd på denne regel fører til anmerkning.

b) Narkotika eller andre rusmidler tolereres ikke i skoletiden. Brudd på denne regelen kan føre til utvisning fra en til fem skoledager.

 

§ 10  Mobiltelefon / iPod

Mobiltelefon skal skrues av i timene. De skal legges i oppbevaringshyllen som er til dette bruk, eller låses inn i eget skap. Overtredelse fører til anmerkning, som får innvirkning på karakteren i adferd. Bruk av Ipod og lignende er forbudt i timene.  Sanksjoner ved overtredelse er de samme som for mobiltelefon.

 

§ 11  Ordenselever

I hver klasse oppnevnes to ordenselever alfabetisk for 2 uker. Ordenselevene har til oppgave å tørke av tavlen etter hver time. Han/hun skal i samarbeid med læreren og de andre elevene sørge for orden i klasserommet. Pulter og gulv skal være fritt for papir, evt. annen form for søppel, og gulvet skal feies. Søppelposer skal kastes i avfallsbøtten ved sjakten  når undervisningen i klasserommet er slutt for dagen. Tillitselevene har ansvar for dette og for at rommet ellers er ryddig etter siste time.

Dersom læreren av en eller annen grunn ikke møter til timen, er det ordenselevens oppgave å melde fra til kontoret.

 

§ 12  Kontakt mellom skole og hjem

Skolens personale står alltid til disposisjon for samtaler med elever, foresatte eller lærere. Møter kan avtales etter eget initiativ fra elev eller foresatte. For øvrig blir det hvert år holdt foreldremøte for alle trinn.

 

§ 13  Oppførsel

Det skal være ro i undervisningstimene, forstyrrelser i timene kan ikke tolereres. Avskrift og mangel på kildehenvisning regnes som fusk. Fusk vil få konsekvenser for  karakteren i faget. Fusk ved terminprøver fører til bortvisning umiddelbart, samt en dags bortvisning.

Spising i timene er forbudt. Herunder tygging av tyggegummi.

Elevene må rette seg etter de anvisninger de får fra sin lærer.

Konsekvens av brudd på reglene her kan føre til anmerkning, eventuelt til nedsatt karakter i adferd, avhengig av alvorlighetsgrad og hyppighet.

Krenkende adferd, ukvemsord, mobbing og vold aksepteres ikke. Slik adferd  kan føre til utvisning, avhengig av alvorlighetsgrad.

Ved bortvisning gjennomfører eleven samtale med rektor før gjeninntreden i skolen. Tema er forebygging

Skolen fatter enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2

 

§14  Sanksjoner ved brudd på reglementet        

Refsingstiltak

Avhengig av forseelsens art kan skolens refsingstiltak variere fra anmerkning, muntlig påtale til utelukkelse fra resten av timen eller resten av skoledagen. Bortvisning avgjøres av rektor etter at eleven først har fått anledning til å forklare seg. Hvis en elev utelukkes fra undervisningen for mer enn en time, skal foresatte til elever under 18 år ha en skriftlig melding. Det samme gjelder dersom eleven flere ganger tidligere er blitt refset med påtale for samme eller lignende reglementsbrudd.

Særskilte tiltak

Elever som alvorlig, eller flere ganger bryter reglementet kan utvises i inntil 5 dager. Se Privatskoleloven § 3-10. Utelukking medfører ikke at eleven mister andre rettigheter vedk. har som elev. Når en elev vedvarende har vist en fremferd som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven utvises for resten av skoleåret, se Privatskoleloven § 3-10, 2. ledd.

Skulk, juks og uredeligheter fører automatisk til nedsatt oppførselskarakter.

Elever som blir bortvist kan klage på vedtaket, se Forvaltningsloven Kap. VI og Privatskoleloven § 6A-6

 

§ 15  Trivselsplan ( kan leses på OPG`s nettsider )

Vedlagt reglementet følger skolens ”trivselsplan”.

Denne gjelder som en del av reglementet. Reglement gitt i fbm. skoleturer gjelder også som del av skolens reglement, se vedlegg.

 

§ 16  Bokskap        

 1. Det skal kun være skolemateriell i bokskapene.
 2. Bokskapene skal holdes rene og i orden. Klistremerker eller skriblerier i eller utenpå skapene er ikke tillatt.

Ledelsen har rett til å inspisere skapene, og overholdes ikke reglene, vil man kunne miste retten til å ha bokskap.

 

§ 17  Data

Skolens datautstyr skal brukes på en slik måte at arbeidet kan skje i en hyggelig og konstruktiv atmosfære, og slik at datasikkerhet og elevenes felles beste ivaretas.  For å oppnå dette er det nødvendig at elevene forholder seg til følgende arbeidsregler:

Regler for bruk av skolens datautstyr

 • Spising og drikking er ikke tillatt ved bruk av skolens PC
 • Bruk av skolens PC som kan medføre skade eller virus er ikke tillatt. Skade som følge av slik bruk må eleven erstatte.
 • Fildeling er ikke tillatt
 • Utskrifter må begrenses til et helt nødvendig minimum i forbindelse med skolearbeid
 • Hjemmearbeider skal skrives ut hjemme

Regler for bruk av datamaskinene:

 • Det er ikke tillatt å endre konfigurasjon på maskinene
 • Det er ikke tillatt å installere kjørbar programvare.
 • Det er ikke tillatt å laste ned filer som krever stor plass (1 MB er stort)

Brudd på reglene vil kunne føre til ordensanmerkning og eller inndragning av PC

 

§ 18

Ved aksept av skoleplass aksepterer eleven (evt. ved foresatte) å følge de fagene som tilbys på valgt linje. Eleven har etter dette ikke adgang til å trekke seg fra noen av fagene. Dersom en elev på vg2 eller vg3 skulle ønske å bytte ut et av programfagene som linjen tilbyr, kan dette unntaksvis gjøres etter avtale med rektor innen 15.     desember i det aktuelle skoleåret.

 

§ 19  Tillegg – Kontraktsinngåelser

I tillegg til dette reglement forutsetter skolen at eleven (ved foresatte når eleven er under 18 år) undertegner avtale om aksept av skolens regler om sanksjoner ved

 1. Manglende betaling av skolepenger (vitnemål kan holdes tilbake/undervisning kan nektes eleven inntil betaling skjer)
 2. Ureglementert fravær (bortvisning)
 3. Manglende innlevering av lånte lærebøker, PCer og annet utstyr (erstatningsansvar)

Ovennevnte avtaler skal undertegnes ved aksept av tilbud om skoleplass, og senest ved skolestart.

 

Tillegg til Skolereglementet: Trivselsplan og reglement for OPG`s skoleturer

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2016/2017.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.